Editoryal

Miyerkules Santo: maging ‘mabuting espiya’ tayo ngayong panahon ng krisis

Alam niyo ba na ang Holy Wednesday o Miyerkules Santo ay tinatawag din na SPY WEDNESDAY, sapagkat ito ang araw na nakipagsabwatan si Hudas Iscariote sa mga Pariseo upang ipagkanulo si Hesus kapalit ng tatlumpung pilak mula sa mga Sanhedrin na kaniyang nakaulayam. Ang kanyang pagtataksil kay Hesus ay nauwi sa pagkitil ng kaniyang sariling buhay.

Pinapaalala sa atin ng Ebanghelyo ang pagkanulo kay Hesus ng isa sa Kanyang pinagkakatiwalaang Apostol. Ibigsabihin, hindi ito ang panahon para tayo ay maglaglagan o magturuan o ipagkanulo ang ating kapwa sa kung ano nga ba ang dapat gawin para matapos na ang ugat ng dagok sa ating pamumuhay ngayon.

Lahat tayo ay nahaharap sa pinakamalawakang krisis sa ating kalusugan at ang unti-unting pagbagsak ng pandaigdigang ekonomiya. Marahil, ito ay paraan nang ating Diyos na may likha ng lahat para tayo ay magising sa katotohanan sa ating makamundong gawain o mga kasalanan at ang pagtalikod sa Kaniya sa mga panahong tayo ay maligalig sa makamundong pagnanasa.

Marami tayong hinanaing sa ating gobyerno bagay na hindi naman natin nalulutasan agad. Isa rin sa nagbibigay kalituhan sa kaisipan at kilos nang taumbayan ay ang mga naglipanang fake news sa social media at internet tungkol sa mga maling impormasyon sa coronavirus disease 2019 o COVID-19 global pandemic.

Batid naman nating lahat na tayo ay nayayamot na sa loob ng ating mga tahanan. Ngunit ito lang ang pinakamainam na paraan para mailigtas natin ang ating mga sarili sa banta ng COVID-19. Tayo ay makakatulong nang malaki sa paraang ito para na rin sa ating mga Frontliners na nagbubuwis din ng kanilang buhay alang-alang sa ating kaligtasan.

Siguro naman hindi masamang i-solate natin pansamantala ang ating mga sarili sa loob ng ating mga tahanan. Hindi ibigsabihin nito na wala na tayong magagawa. Sa panahon na dapat tayo ay nagbibigay pugay sa kadakilaan ng Panginoong Hesukristo, dapat nating mabatid na ang mga nararanasan natin ngayon ay dinanas din ni Hesukristo na Siyang tumubos sa ating mga kasalanan. Kahit si Hesus ay nagkulong din sa mga oras nang Siya ay nag-iisa na lamang. Mag-isa Niyang hinarap ang pinakamadilim na kalbaryo sa Kaniyang buhay. Naranasan Niya ang mawalan nang kausap, walang masandalan, walang kahit na sino man ang nangahas na Siya ay puntahan at alamin ang Kaniyang kalagayan nang Siya ay dakpin at gawing bilanggo bago pa man Siya ipako sa krus.

Ngayong Miyerkules Santo, gawin nating katanggap-tanggap ang mga bagay na ating magagawa sa ating kapwa. Maging “mabuting espiya” rin tayo sa ating lokal na pamahalaan at mga barangay sa mga huling kaganapan sa ating komunidad. Gamitin natin ang ating kahusayan sa paghagilap ng mga tamang balita at impormasyon para maibahagi natin sa lahat.

Ito ang panahon ng pagbibigayan, pagdadamayan, pag-uunawaan, at ang paghahatid ng mabuting balita ng Diyos para sa lahat at makapag-isip nang mga kaparaanan upang mapigilan natin ang paglaganap ng nakamamatay na pandemiyang COVID-19 na nagpapahirap sa ating lahat. Mag-ayuno po tayo at magdasal ng taimtim kasama ang buong pamilya natin ngayong Semana Santa. |  📷 COURTESY: GOOGLE

0 comments on “Miyerkules Santo: maging ‘mabuting espiya’ tayo ngayong panahon ng krisis

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: